petycje - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

ub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

L.p. nr sprawy skan data złożenia petycji

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego

lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana

przebieg postępowania
           
           

 Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy w Zakopanem.

Kontakt:

ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane

tel: (18) 20 23 400

Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp@zakopane.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Zakopanem nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195). 

Metryczka

Data publikacji 10.12.2015
Data modyfikacji 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kalinowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kalinowski Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Kalinowski
do góry