informacja publiczna - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu  na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6.09.2001 roku).

 Każdy obywatel, zgodnie z art. 61 Konstytucji RP i art. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku ma prawo dostępu do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy. Biuletyn Informacji Publicznej ma za zadanie ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nadrzędnym celem otwierania dostępu do zasobów publicznych jest przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez odblokowanie potencjału gospodarczego danych należących do instytucji rządowych i samorządowych dzięki poprawie warunków korzystania z informacji sektora publicznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6.09.2001 roku)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji   w Zakopanem.

Kontakt:
ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane
tel. (18) 20-23-400

faks  (18) 20-23-425.

Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp@zakopane.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Zakopanem nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji 10.12.2015
Data modyfikacji 06.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kalinowski Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Kalinowski
do góry